Taalbeschouwing vanuit taalvaardigheid

Wat is Neejandertaal?

Neejandertaal is een methode voor lessen taalbeschouwing. Zij wil leerlingen via gevarieerde en boeiende opdrachten taalbeschouwing bijbrengen. De methode werkt inductief en doet een beroep op de taalvaardigheid van de leerlingen. Bovendien vertrekt ze van taal als laagdrempelige en levende materie, niet als een louter abstract en moeilijk systeem.

In de lessen komt taalgebruik eerst, taalbeschouwing volgt. Via allerlei interessante taaltaken gebruiken de leerlingen hun taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen, schrijven) om inzicht te verwerven in het taalsysteem, wat hen verder helpt in hun taalgebruik. Zij formuleren dat inzicht ook zelf. De leerstof verandert op zich niet en wat de leerlingen moeten kennen evenmin.

Door deze aanpak worden de leerlingen meer gemotiveerd om bijvoorbeeld grammatica te leren. En ook de leraar krijgt opnieuw zin in taalbeschouwingsonderwijs. Of nog meer.

Voor wie is Neejandertaal bedoeld?

Neejandertaal hanteert een specifieke didactische methode die aanleunt bij het sociaal-constructivisme en het taakgericht taalonderwijs. Dat is onderwijs dat veel leeractiviteit bij de leerlingen legt en dat voor elk onderwerp op zoek gaat naar herkenbare, levensechte taalsituaties die dienen als vertrekpunt voor het zoeken naar systematieken in de Nederlandse taal.

Het materiaal dat op deze website ter beschikking wordt gesteld, werd ontwikkeld voor leerlingen van de eerste graad secundair (voortgezet) onderwijs. Als methode kan ze perfect worden overgedragen naar lagere of hogere leerjaren.

De ervaring heeft intussen geleerd dat de reeds beschikbare lessen ook bruikbaar zijn in hogere jaren (bv. in technisch en beroepssecundair onderwijs) en bij remediëring. Leerlingen die maar blijven sukkelen met begrip/inzicht van vooral grammaticale items, beleven dankzij Neejandertaal vaak een Aha-Erlebnis.

Maar er is meer. Vooral in de eerste graad van het secundair onderwijs zijn de verschillen qua taalbeschouwelijke bagage tussen leerlingen soms zo groot dat leraren zich verplicht voelen de basisleerstof van bv. klinkers, medeklinkers, werkwoorden, zinsdelen enz. van nul af opnieuw aan te brengen. De leerlingen die deze materie al (jaren) beheersen, ervaren dergelijke lessen op zijn minst als de ‘ondraaglijke saaiheid van het bestaan’. Vaak voelt hun leraar dat ook wel aan, maar hij heeft niet altijd een goed antwoord om daar wat aan te doen.

Met Neejandertaal kan je op verschillende niveaus werken. Je kan er dus makkelijk mee differentiëren. Voor de leraar is ze ook daarom een heel andere manier om deze – vaak droge – leerstof op een zinvolle manier aan de man te brengen en om ze ook voor zichzelf nieuw leven in te blazen.

Wat heeft deze website jou te bieden?

Vanop deze site kan je meer dan 75 lessen taalbeschouwing downloaden die vertrekken vanuit taalvaardigheid. Voor meer dan 50 lessen zijn er ook didactische tips beschikbaar. De oplossingen van de werkbladen kan je aanvragen je via het contactformulier.